Úvod   >   Blog
Úvod   >   Blog

Za konikleci na Medlánecké kopce a Netopýrky

březnu se vám může na těchto územích naskytnout jedinečná podívaná na fialové koberce koniklece velkokvětého. Koniklec velkokvětý je přísně chráněná rostlina, která se v České republice vyskytuje pouze na jižní Moravě. Chcete-li se vyhnout davům, které tyto rostlinky obdivují na Kamenném vrchu (největší lokalita), vyrazte na výlet kolem Medláneckého letiště – Medlánky a Komín. Dávejte však pozor, kam šlapete, koniklec patří mezi silně ohrožení druh.

 

Medlánecké kopce

Medlánecké kopce jsou dva izolované kopce - Střelecký a Medlánecký. Nejcennější travnaté porosty nalezneme na jejich vrcholech. Jsou to úzkolisté suché trávníky, v nichž roste řada zajímavých druhů rostlin – koniklec velkokvětý, křivatec rolní, křivatec český, ostřice tenkolistá, pochybek prodloužený a jiné. Na okrajích křovin a v zarůstajících zbytcích trávníků se místy objevuje černýš rolní, čilimník řezenský nebo modravec chocholatý. Trávníky a křoviny jsou velmi významným útočištěm a zdrojem potravy pro řadu hmyzích druhů. Dnes se tady poměrně často setkáme s kudlankou nábožnou.

 

Medlánecká skalka

Poblíž Medláneckého kopce se nachází také malinké chráněné území, bývalý kamenolom Medlánecká skalka. Lokalita byla vyhlášena díky již zmíněnému konikleci, který tu roste v početné populaci. Z dalších významných rostlin můžeme uvést devaterník penízkovitý, mochnu písečnou, rozrazil klasnatý, růži vinnou či zvonek moravský. Živočichové jsou zastoupeni zejména drobnými druhy hmyzu a denních motýlů.

 

Netopýrky

Tři kilometry od Střeleckého kopce (protější kopec za Medláneckým letištěm) najdete třetí lokalitu bohatou na výskyt koniklece – Netopýrky. Nachází se tu stovky exemplářů a díky jeho početnému výskytu je území začleněno do evropské soustavy Natura 2000. Kromě koniklece zde nalezneme i další suchomilné druhy – máčku ladní, hvozdík kartouzek, pupavu bezlodyžnou, smolničku obecnou, jestřábník chlupáček, zvonek klubkatý či rozrazil klasnatý. Dominantu lučního porostu pak samozřejmě tvoří trávy – lipnice, kostřava či ovsík.

Luční porost je rozčleněn skupinami křovin svídy krvavé, třešně ptačí, ptačího zobu obecného a několika druhů růží. Z hlediska zástupců živočišné říše na tomto území nelze opomenout výskyt řady stepních druhů hmyzu (např. kudlanka nábožná) a význam křovin jako úkrytu pro řadu ptačích druhů (např. ťuhýk obecný a pěnice hnědokřídlá).

 

Na území se dostanete ze zastávky Medlánky autobusu č. 65 (z Řečkovic), 41 a 71 (z Králova pole). Vydejte se po zelené značce, kde vede i Medlánecká naučná stezka. Pokud za parkem odbočíte doprava, můžete si udělat zacházku k Medlánecké skalce (celkem jeden kilometr). Jinak od zastávky dorazíte na Medlánecký kopec po půl kilometru a za dalšího půl kilometru (po zelené a následně žluté značce) na Střelecký kopec.

Vydat se můžete také z druhé strany. Na Netopýrky dojedete trolejbusem č. 36, zastávka Komín, sídliště. Odtud se dáte ulicí Chaloupky a hned první odbočkou doprava (u prvních božích muk) – polní cestou – pryč z Komína. Zahrádkářskou kolonii na kopci Netopýrky, kterou budete mít po pravé straně, Chráněné území je na severní straně kopce nad Medláneckým letištěm. Trasa od zastávky je cca jeden km.


Fotogalerie: