Úvod   >   Blog
Úvod   >   Blog

Velký Hornek

Procházka Velkým Hornekem je krásná v každém ročním období. V září jsme ji vybrali zejména kvůli záplavě fialových květů hvězdnice chlumní, která v posledních letech mizí z mnoha lokalit v České republice. Rezervaci najdeme v severovýchodní části Brna, nad Údolím Říčky. Tvoří ji pestrá mozaika biotopů: teplomilné doubravy, dubohabrové pařeziny, teplomilná společenstva křovin, suťové lesy, údolní olšiny, skalní výchozy, lesní lůmky a ostrůvky lesostepních trávníků.

Předmětem ochrany rezervace je stepní a lesostepní lokalita a lesy s převahou dubu šípáku, které jsou v některých případech nejsevernější lokalitou výskytu chráněných druhů rostlin a živočichů. 

V lesním porostu se nachází pozůstatky starých selských lomů, které využívali obyvatelé Brna na výrobu vápna a na stavební kámen. Ke konci druhé světové války okolní lesy a hlubší malé lomy sloužily jako úkryt před wehrmachtem a sovětskou frontou.

 

Na jaře se na lesních světlinách setkáme s nejvzácnějšími druhy – s hlaváčkem jarním a koniklecem velkokvětým. Koncem jara a v brzkém létě narazíme na kosatec nízký, kosatec různobarevný či citrónově vonící třemdavu bílou. Na vrcholu léta v lesních světlinách můžeme najít žlutý oman oko Kristovo nebo bělozářku větvitou. V lesích a na jeho okrajích roste okrotice bílá i vzácná okrotice červená. Ve světlých lesních stanovištích lze vidět lilii zlatohlavou. Na skalních výchozech se vyskytuje drobný a vzácný lomikámen trojklanný. V rezervaci žije několik vzácných druhů motýlů – jasoň dymnivkový, nesytka jednopásá, bělopásek topolový i dvouřadový, otakárek fenyklový i ovocný. Z brouků roháč obecný a střevlík Ullrichův. Hojně se vyskytuje kudlanka nábožná. Šťastný pozorovatel si může odnést zážitek ze spatření ještěrky zelené, žluny zelené nebo výra velkého, který osidluje husté křoviny dřínů jarních a lísek obecných.

 

Výchozím bodem je Líšeň – hřbitov, zastávka autobusu 58 (vyjíždí z Židenic). Odtud se vydáte zhruba 2,5 km po zelené turistické značce směrem na sever, dokud nedojdete k rozcestníku Hornek – vyhlídka, odbočka. Zde si můžete zajít po žluté značce na vyhlídku (0,5 km). Vyhlídka určitě stojí za to, je jedna z nejkrásnějších v Brně. Kromě okolních lesů můžete za dobré viditelnost obdivovat vrcholky Pálavy a lesy Drahánské vrchoviny. Pokud máte prostor a sílu pro větší výlet, doporučujeme vrátit se zpět ke hřbitovu malebnou cestou Údolím Říčky, po žluté značce zhruba 5 km.


Fotogalerie: