Úvod   >   Rezekvítek   >   Projekty

Spojme síly, vraťme brněnské přírodě její bohatství (2014 - 2016)

Projekt jsme realizovali od srpna 2014 do dubna 2016.

Partnerem projektu byl ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády.

 

Vytvořili jsme jej se třemi cíly:

1) pomoci přírodě v lomu Hády a jeho okolí – nejen zachovat biodiverzitu tohoto jedinečného území, ale pracovat na jejím rozvoji a stabilizaci cenných teplomilných  společenstev i druhotných společenstev v revitalizovaných částech lomu.

2) vzdělávání, výchova a osvěta cílových skupin projektu v oblasti poznávání biodiverzity a cenných součástí přírody především Hádů, a také v oblasti ochrany přírody a krajiny.

3) aktivně zapojit cílové skupiny projektu do ochrany přírody a péče o ni, podpořit jejich pozitivní vztah k přírodě a snad i touhu trávit v ní více času.

 

Cílovou skupinou projektu jsou:

- žáci a pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ a SŠ v Jihomoravském kraji

- veřejnost

- děti a dospělí s poruchou autistického spektra

- Rezekvítek a jeho zaměstnanci 

 

Cíle projektu naplňujeme realizací aktivit, které jsou rozdělené do 5 skupin:

 

1) Čtyři roucha přírody (dlouhodobý školní projekt pro MŠ)

Cílem první aktivity, jejíž cílovou skupinou byli žáci a pedagogové MŠ, bylo seznámit děti s pestrostí a proměnami přírody v průběhu roku a potřebou její ochrany. Pedagogům pomoci s rozšířením a zatraktivněním environmentální výchovy pro děti MŠ.

Vytvořili jsme modelový školní projekt pro 10 tříd MŠ (218 dětí a 16 pedagogů) na téma proměny v přírodě ve čtyřech ročních obdobích. V projektu se prolínala environmentální výchova s prvky zážitkové pedagogiky a součástí byly také praktické činnosti zaměřené na obnovu extenzivního sadu. Třídy kromě plnění úkolů během jednotlivých období se ještě účastnily 4 výukových programů (2 terénní v Lamacentru a 2 interiérové ve třídách škol). Celým projektem děti provázela víle oskeruška, které na konci vytvořily překrásné šaty, které byly v červenci 2015 vystaveny v Lamacentru.

Metodika ke stažení je vespodu stránky.

 

Aktivita Čtyři roucha přírody byla spolufinancována Jihomoravským krajem.

 

 

2) Děti obnovují přírodu (sada výukových aktivit pro ZŠ a SŠ)

Cílem druhé aktivity bylo vzdělat cílovou skupinu, žáky a pedagogy 2. st. ZŠ v oblasti ochrany a obnovy přírody a krajiny a biodiverzity, aktivně je do ochrany a obnovy zapojit a tím v nich vyvolat pozitivní vztah k přírodě, které sami pomohli.

Vytvořili jsme pilotní sadu výukových aktivit na téma obnova území dříve znehodnocených těžbou nerostných surovin. Sada obsahuje 3 výukové programy. Interiérový se realizoval přímo ve školách a měl ho na starosti Rezekvítek a 2 terénní praktika se odehrály v hádeckých lomech a měli je na starosti PSH. Aktivitu absolvovalo celkem 10 tříd.

Metodika ke stažení je vespodu stránky.

 

Aktivita Děti obnovují přírodu byla spolufinancována statutárním městem Brnem.

 

 

3) Zvířata v novém prostředí (osvětová akce pro ZŠ a veřejnost)

Cílem této aktivity bylo především vzbudit v cílové skupině (žáci 1. st. ZŠ a veřejnost – rodiny s dětmi) kladný vztah k přírodě a zároveň je zábavnou formou informovat/vzdělat o pestrosti zvířat žijících v lomu Hády. Tématem jednorázové osvětové akce bylo poznávání kolem nás žijících živočichů, kteří se šíří samovolně či pomocí člověka do narušeného prostředí. Místem realizace byl bývalý vápencový lom Džungle.

Metodika ke stažení je vespodu stránky.

 

 

4) Nedej se, přidej se! (roční volnočasový projekt pro lidi s autismem)

Zábavnou a příjemnou formou jsme se snažili zpřístupnit klientům s poruchami autistického spektra environmentální výchovu. Při tvorbě programu pro celoroční volnočasový kroužek jsme úzce spolupracovali s organizací APLA-JM, o. s. Část schůzek byla interiérová, probíhala na Rezekvítku, druhá část pak terénní v Lamacentru Hády.

Metodika ke stažení je vespodu stránky.

 

 

5) Rozvíjej se Rezekvítku!

Poslední aktivita projektu vyplývá z vnitřních potřeb Rezekvítku pro jeho rozvoj. Touto aktivitou chceme posílit rozvoj organizace, zlepšit PR, rozšířit a zvýšit odborné znalosti a dovednosti zaměstnanců v jejich oboru pro lepší konkurenceschopnost organizace na trhu.

 

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejna a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

 


Ke stažení: