Přírodě blízké rekultivace

Rekultivacím, tedy obnově a revitalizaci důlních prostor, se věnujeme již od roku 2000. Při práci uplatňujeme tzv. přírodě blízké způsoby obnovy na principech řízené sukcese. Využíváme přirozené dynamiky společenstev, kdy urychlujeme nebo blokujeme sukcesní pochody (změny a vývoj ve společenstvech ekosystému). Snažíme se vytvořit přírodě blízká a danému prostředí odpovídající společenstva. Tento typ ryze biologických rekultivací je založen na citlivém návratu vytěžených prostor do krajiny. V takové podobě, která bude bohatá na biodiverzitu a námi obnovená část bude esteticky zapadat do původní, těžbou neporušené krajiny.

 

 

Součástí našich aktivit je také ochranářský přístup, protože mnohá místa vykazují přítomnost chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Provádíme sanační práce – plánování modelace terénu a drobné meliorační stavby (protierozní zábrany, kamenné zídky, palisády, drenáže) a malé hydrické rekultivace. Pro stabilizaci povrchu a nastartování sukcese využíváme řízené zamulčování ploch senem s obsahem významných druhů rostlin, zejména trav.

V rámci našich zásahů se vždy řídíme tím, co je vhodné pro dané stanoviště. Provádíme sběr, zpracování a výsev různých druhů rostlin, které jsou vhodné pro urychlení sukcese.V rámci zacílení společenstev směrem k lesu provádíme výsadbu širokého spektra původních domácích dřevin, včetně vlastní produkce dřevin, které si sami pěstujeme. Provádíme arboristické práce (kácení, prořezávky, probírky, řezy ovocných stromů, vyvětvování) a mozaikové sečení travino-bylinných společenstev.

Důležitou součástí všech realizací je následná péče a ochrana výsadeb – oplocenky, individuální ochrany a nátěry proti okusu zvěří, závlahy a ožin kolem sazenic. O účinnou rekultivaci se musí pečovat, tak aby vydržela a nebyla to jen krátkodobým zásahem. 

Specializujeme se na kontrolu a odstraňování invazních druhů rostlin chemicko-mechanickou metodou. Jsme držitelem Osvědčení III. stupně o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle § 86 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdější předpisů (č. j. SRS 026219/2013).