Úvod   >   Blog
Úvod   >   Blog

Okna invazí dokořán - Has, co tě nepálí

Jednou z hlavních činností boje proti invazním druhům je prevence – předcházení. Víceméně samotné zásahy nebo sankce vycházející ze zákona mají sekundární charakter. Primárně musíme zajistit, aby se k nám nešířily nebezpečné druhy a krajinou se tiše nerozlézaly rostlinné a živočišné invaze.
Prevence je založena na tom, aby se druhy: neprodávaly, nevysévaly, nesázely, nevysazovaly nebo nevypouštěly. Ještě před rokem se dala kupříkladu koupit semena klejichy hedvábné na e-shopech (v době psaní tohoto článku je měl k prodeji pouze jeden obchod). Ačkoliv víme, že druhy jako ampák Danielův, komule Davidova, svitel latnatý, netvařec křovitý nebo pavlovnie plstnatá jsou rizikové, běžně se sází, často i ve volné krajině. Ryba slunečnice pestrá se dříve chovala v okrasných jezírkách. Odtud „utekla“ do přírody (její zavlečení bylo způsobeno i transportem s jinými rybami, které se k nám dovezly). Želvy nádherné jsou tradičně vypouštěny do rybníků, tůní či nádrží, protože se jich chovatelé takto zbavují. Mýval severní a psík mývalovitý coby kožešinová zvířata utekli z chovných farem. Důvodem rozšíření bylo zrušení chovů (zvířata se jednoduše vypustila, protože už nebyla potřebná). Málo známou příčinou invaze mývala a psíka byly gerilové akce ochránců zvířat, kteří z nevědomosti pozotvírali klece a dali volnost dvěma katastrofám.
Příkladů prevence je celá řada. Vždy je nezbytné se držet statusu předběžné opatrnosti. Platí, že jakákoliv manipulace s rizikovými druhy je jednoduše řečeno riziková (tomuto problému se hlouběji věnuje tento článek).
Co však dělat, když se rizikový invazní druh objeví? Zásadní je včasné varování (oznámení úřadům) a podchycení prvního ohniska. I to je prevence – začínáme s preventivním opatřením, aby se druh nešířil dále. Dále je potřeba mapovat širší okolí ohniska, podchytit rozsah výskytu a v neposlední řadě zjistit, odkud druh přišel a předejít šíření. Pak následuje samotná likvidace. Ještě před pár lety jsme třeba o takové klejiše ani nevěděli. Dnes jsou na Hustopečsku, Čejkovicku, Znojemsku a Břeclavsku silná ohniska. Pokud zasáhneme co nejdříve, bude vyhráno. Zásahy myslíme – zákaz prodeje semínek a jejich výsevání, důkladné zmapování ohnisek a nakonec postupná eradikace (vymýcení).


Invazní legislativa
Od roku 2022 je problém invazních druhu zakotven v zákoně o ochraně přírody a krajiny. Prakticky se jednalo o implementaci evropských nařízení, s kterou měl ČR velké zpoždění. Novela se však týká jen druhů, které jsou uvedeny na tzv. unijním seznamu. Bohužel pro řadu druhů, jako je křídlatka, kustovnice či ambrozie, karas stříbřitý, zákon přímo neplatí. Kromě zákona o ochraně přírody se invazím věnuje i zákon o rostlinolékařské péči a jeho prováděcí vyhláška o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů.
Pro ochranu přírody byla novelizace (tzv. antiinvazní, protiinvazní, invazní novela) prvním krokem, jak konečně účinně předcházet nebezpečným druhům. Dnes je povinné sledovat, monitorovat a regulovat invazní druhy. Vytvořeny jsou zásady regulace (bohužel i rok po novele jsou nekompletní). Důležitá je stopka používání nebo prodávání invazních druhů. Likvidaci invazních druhů (opět pozor – těch, které jsou součástí unijního seznamu) provádí uživatel, resp. vlastník pozemku. Orgán ochrany přírody mu náklady na likvidaci může proplatit. Pokud však uživatel (vlastník) z jakýchkoliv důvodů likvidaci odmítá, zajistí orgán ochrany přírody (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR nebo krajský úřad) likvidaci na vlastní náklady.
Invazní druhy se stávají čím dál větším problémem a pokud budeme jejich existenci ignorovat, děláme ochranu přírody polovičatě. Často se berou invaze na lehkou váhu. Příkladů a příhod mám plnou kapsu – snad jen jeden příklad nejmenovaného starosty, který mi tvrdil, že bolševník velkolepý není nic špatného, že je to příroda, že ničemu neškodí a už jeho babička dávala bolševník králíkům; dodám, že k tomu komolil název a říkal „bolševik“. Tady neplatí, nehas, co tě nepálí, naopak: has, co tě nepálí. Jakékoliv prvotní zásahy jsou lepší než nic. Každá rada velmi drahá.


Fotogalerie: