Úvod   >   Blog
Úvod   >   Blog

Koniklece v ČR

Tyto chlupáče můžeme najít téměř po celé České republice. Půjdeme-li na jaře na teplá a světlá stanoviště jako jsou např. travnaté svahy obrácené k jihu, loučky s mělkou půdou a nízkou trávou nebo skalnaté stepi, můžeme objevit trsy světle až tmavě fialově kvetoucích konikleců. Výjimkou je koniklec alpinský, který kvete bíložlutě.

 

V ČR můžeme potkat druhů konikleců:

  • koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) – jižní až střední Morava

 

  • koniklec otevřený (Pulsatilla patens) – severní a severozápadní Čechy (tyto lokality tak tvoří západní okraj jeho areálu)

 

  • koniklec luční (Pulsatilla pratensis) – střední a severozápadní Čechy a jižní Morava

 

  • koniklec alpinský (Pulsatilla alpina) – Krkonoše (mimo ČR Alpy a Karpaty)

 

 

  • koniklec jarní (Pulsatilla vernalis) – v ČR dnes velmi vzácný

 

Koniklece jsou ohrožovány zarůstáním travnatých strání a skalních plošin náletovými dřevinami. Jeho ústup na řadě lokalit je spojován s omezením pastvy a pravidelným obhospodařováním sečí a odstraňováním travní hmoty.

 

Koniklece patří mezi druhy chráněné podle Zákona České národní rady o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. Podle tohoto zákona a příslušné vyhlášky je zařazen mezi: 

  • kriticky ohrožený C1 (CR): koniklec otevřený (Pulsatilla patens) a koniklec jarní (Pulsatilla vernalis)
  • silně ohrožený C2 (EN): koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) a koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
  • ohrožený C3 (VU): koniklec alpinský (Pulsatilla alpina)

 

Všechny druhy konikleců rostoucí v České republice jsou chráněny!!

To znamená, že jsou chráněny ve všech svých podzemních a nadzemních částech a všech vývojových stádiích; chráněn je rovněž jejich biotop. Je zakázáno tyto rostliny sbírat, trhat, vykopávat, poškozovat, ničit nebo jinak rušit ve vývoji. Je též zakázáno je držet, pěstovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat nebo nabízet za účelem prodeje nebo výměny.


Fotogalerie: