English Deutsch Facebook

Údolí Kohoutovického potoka

Výjimečnou ukázku přirozené lesní krajiny v sousedství městské zástavby najdeme na dně údolí jižně od silnice spojující Kohoutovice a Pisárky. Území má protáhlý tvar, zaujímá 1,2 km dlouhý a 15–40 m široký pruh podél potoka. Bylo vyhlášeno v roce 1987 na ploše 3,28 ha k ochraně přirozeného koryta potoka a lesních společenstev na bázích svahů.

 

zavřít zavřít

 brhlík

 

Potok bystřinného charakteru teče v hluboce zaříznutém údolí ve směru západ – východ v nadmořské výšce 240–300 metrů. Skalní podloží tvořené biotitickým granodioritem je na bázích svahů překryto hlubokými svahovinami. V kamenitém, místy až balvanitém korytě potoka jsou i kamenité stupně s malými vodopády, potok místy meandruje. Průtok vody v potoce je velmi nevyrovnaný. V létě je průtok malý, v suchých obdobích je koryto takřka bezvodé, voda zůstává pouze v malých tůňkách. Při přívalových deštích se průtok rychle zvyšuje a proudící voda unáší splaveniny včetně velkých kamenů. Klimaticky představuje zastíněné dno údolí typickou inverzní polohu, kde dochází k hromadění chladného a vlhkého vzduchu.


Živá příroda

Lesní společenstva jsou ukázkou přirozené dřevinné skladby kohoutovických lesů. Nalezneme zde všechny významné druhy stromů třetího dubobukového vegetačního stupně: buk lesní, dub zimní, habr obecný, javor klen, jasan ztepilý, lípu malolistou i velkolistou. V keřovém patře je nejhojnější líska obecná, významný je výskyt klokoče zpeřeného. V podrostu je velmi zajímavý výskyt horské byliny věsenky nachové, indikující klimatickou inverzi. K významným chráněným druhům bylin patří vzácná okrotice červená, z dalších chráněných druhů se vyskytují lilie zlatohlavá, medovník meduňkolistý a oměj vlčí mor. Z typických lesních ptačích druhů nejčastěji spatříme brhlíka lesního, šplhajícího po kmenech stromů hlavou dolů. V korytě potoka můžeme často zahlédnout konipasa bílého.
 

Péče o PP Údolí Kohoutovického potoka

Chránit kousek přirozené lesní krajiny v silně urbanizovaném území je velmi obtížné. V horní části chráněného území pod starými Kohoutovicemi byl dlouhodobě ukládán odpad všeho druhu, do koryta potoka se tak dostaly staré pneumatiky, zbytky igelitu, staré hrnce, zbytky televizorů, sporáků apod.


Popis cesty

Územím provází naučná stezka se třemi tabulemi. Stezka vede v bezprostřední blízkosti zástavby a je velmi dobře dostupná MHD. Začátek naučné trasy je v lese za zastávkou autobusu č. 52 Šárka.

 

text: Jaroslava Bučková a Antonín Buček
fotografie: Jaroslava Bučková, archiv Rezekvítku,
flicker.com/Smudge 9000/CC BY-SA 2.0

mapa: Jihomoravský krajFotogalerie:
foto: Jaroslava Bučkováfoto: Jaroslava Bučkovámapa
JMKfoto: Jaroslava Bučkovábrhlík
foto: flicker.com/Smudge 9000/CC BY-SA 2.0