English Deutsch Facebook

Soběšické rybníčky

Chráněné území leží jihovýchodně od městské části Mokrá Hora, na jižním okraji souvislého lesního komplexu Masarykova lesa, školního lesního podniku Mendelovy univerzity v Brně. Bylo vyhlášeno v roce 1987 na ploše 1,288 ha jako významná lokalita rozmnožování obojživelníků.

 

čolek velký zavřít

  čolek velký

 

Dno hlubokého stinného údolí se nachází v členitém reliéfu Soběšické vrchoviny v nadmořské výšce 280–295 m. Jádro území tvoří malý lesní rybníček a tůň zbylá, na dně sousedního rybníčku s protrženou hrází, který je nad ním. Rybníčky byly vybudovány na potoce Kubelín, který je levostranným přítokem Ponávky. Chráněné území zahrnuje i navazující úseky úzké potoční nivy na dně údolí a báze přilehlých svahů. Geologické podloží tvoří biotitický granodiorit, v nivě překrytý potočními sedimenty, na kterých vznikly glejové půdy. Hydrologický režim území příznivě ovlivňují malé pramenné výrony podzemní vody na dně údolí a na bázích svahů.

 

Živá příroda

Potoční nivu nad a pod rybníčky zaujímá přirozené společenstvo jasanových olšin s olší lepkavou, jasanem ztepilým a jilmem vazem. V podrostu se vyskytují typické vlhkomilné druhy: karbinec evropský, lilek potměchuť, pcháč zelinný, ostřice lesní a pryskyřník kosmatý, na březích potoka roste mokrýš střídavolistý a ostřice řídkoklasá. Z vodních rostlin se v rybníčcích vyskytují rdest vzplývavý a rdest kadeřavý, na hladině plují drobné lístky okřehku menšího. V jarním období se k rybníčkům z dalekého okolí stahují obojživelníci. Rozmnožuje se zde ropucha obecná, skokan štíhlý a skokan hnědý, v minulosti byl zjištěn čolek velký (naposledy v roce 2001), nověji též čolek horský. Na vodní hladině běhají na tenkých nohách vodoměrky štíhlé. Vyskytuje se zde hořavka duhová. Čistou vodu v potoce indikuje výskyt drobného korýše blešivce potočního, který se živí rozloženými zbytky listů. Z drobných savců žijí v okolí rybníčků rejsek malý a hrabošík podzemní – typické druhy vlhkých lesů.


Péče o PP Soběšické rybníčky

Důležité je periodicky redukovat stromy a keře na březích, prosvětlením porostu dochází k proslunění břehové části, a tím ke zlepšení podmínek pro rozmnožování obojživelníků. Bez černý a jasan ztepilý na březích rybníčku naposledy odstraňovali členové Zeměpisné společnosti Morava, kteří také vybavili chráněné území zdařilou informační tabulí. Rybníčky jsou pravidelně sledovány za účelem odstraňování nevhodné rybí osádky.


Popis cesty

Nejpohodlnější cesta k rybníčkům vede ze Soběšic, ze zastávky Dohnalova (bus č. 43). Vydáte se po žluté turistické značce směrem k lesu. Na okraji lesa opustíte žlutou značku, která odbočuje doleva, a půjdete dál rovně po lesní cestě. Cesta vede z kopce a po cca dvou kilometrech narazíte na potůček, který přitéká do rybníčků. Cesta dále vede kolem potoka až na okraj lesa, kde je myslivna. Pokud se vydáte po cestě doprava, podél lesa, tak přijdete na asfaltovou cestu, která vede z Mokré Hory do Řečkovic.

 

text: Jaroslava Bučková a Antonín Buček
fotografie: Petr Laštůvka, Michal Hykel

mapa: Jihomoravský krajFotogalerie:
mokrýš střídavolistý
foto: Petr Laštůvkačolek velký
foto: Michal Hykel