English Deutsch Facebook

Rájecká tůň

Mělká průtočná tůň charakteru nížinného poříčního jezera obklopená bohatými břehovými porosty s typickou mokřadní vegetací. Tato drobná vodní plocha, ztracená uprostřed zemědělsky intenzivně využívaných polí, představuje jednu z posledních stop starých říčních ramen v někdejší nivě řeky Svitavy. Tůň byla vyhlášena jako přírodní památka až v roce 1997 a zaujímá plochu pouhých 0,316 ha. Nachází se na katastrálním území Brněnských Ivanovic, 1 km jižně od Starých Černovic, v nadmořské výšce 190 m.

 

slavík obecný Rájecká tůň

 slavík obecný

 

Až do konce 19. století bychom na těchto místech nalezli lužní les. Od doby, kdy bylo koryto řeky Svitavy zregulováno, působení člověka v této oblasti se jen zintenzivňovalo. Les byl postupně téměř celý vykácen, niva odvodněna a převedena na půdu zemědělskou nebo postupně zastavěna. Podloží tvoří především třetihorní jíly karpatské předhlubně, na nichž jsou uloženy fluviální naplaveniny řeky Svitavy z období čtvrtohor. Nivní sedimenty jsou tvořeny staršími štěrkopískovými usazeninami, svrchu překrytými vrstvou povodňových hlín a písků. Nejčastějším typem půdy je fluvizem typická. Tůň je v současné době napájena meliorovaným korytem Černovického potoka (dříve byla neprůtočná), který protéká severojižním směrem a napájí také PP Holásecká jezera.


Živá příroda

Tůň lemuje hustý břehový porost. Dominuje zde vrba bílá, jilm vaz, javor babyka, olše lepkavá a dub letní. Pokud se rozhodnete prodrat se až k zastíněné hladině samotné tůně, určitě po cestě narazíte na některé druhy keřů, jako brslen evropský, svída krvavá, vrba jíva, bez černý nebo ptačí zob obecný. Na méně zastíněných úsecích naleznete  typickou mokřadní vegetaci, jako orobinec tenkolistý, kyprej vrbice, kosatec žlutý, šmel okoličnatý nebo přesličku bahenní. Toto území dříve představovalo významnou lokalitu pro rozmnožování obojživelníků, vzhledem ke stále se zhoršující kvalitě vody a celkové degradaci území se zde dnes tito živočichové objevují jen vzácně. Keřové porosty na březích tvoří významné útočiště drobných pěvců. Bylo zde zjištěno hnízdění moudivláčka lužního, lejska šedého a slavíka obecného, zalétá sem i ledňáček říční. Do malého potůčku byla v minulosti vysazena drobná rybka koljuška tříostná. Jedná se o v ČR nepůvodní akvarijní druh, zajímavý svým teritoriálním chováním v období rozmnožování.


Péče o PP Rájecká tůň

Poslední zbytky tůně jsou ohrožovány především postupným, dnes již značně pokročilým zanášením sedimenty. Přítok do tůně přivádí znečištěnou vodu z přilehlého průmyslového areálu a z okolní zemědělské krajiny. Pro nápravu by bylo třeba z tůně odtěžit sedimenty a upravit dno tak, aby bylo přiměřeně členité s dostatečně rozlehlými mělkými i hlubokými částmi a poskytovalo tak vhodné podmínky pro rozmnožování obojživelníků. Dále by bylo vhodné prořezáním břehových porostů zajistit přiměřené oslunění hladiny a koryto potoka zrevitalizovat. Ideální by  bylo ponechat tůň zcela bez přítoku, sycenou jen podzemní vodou.


Popis cesty

Rájecká tůň leží uprostřed zemědělsky využívaných ploch, nevede k ní žádná turistická značka ani pohodlná cesta. V její těsné blízkosti se nachází PR Černovický hájek, který je však po většinu vegetační sezóny neprostupný. Nejsnadnější cesta vede ze zastávky Ráječek (bus č. 40, 48, 59), z níž se vydáte směrem k Černovickému hájku a na jeho hranici odbočíte po sotva znatelné polní cestě a proti proudu Černovického potoka dojdete až k tůni.

 

text: Karla Petřivalská
fotografie: Karla Petřivalská, Luboš Mráz

mapa: Jihomoravský krajFotogalerie: