English Deutsch Facebook

Krnovec

Pod názvem Les pod kaplí U Matky Boží u hradu Veveří navrhoval ochranu tohoto pralesovitého lesa Jan Šmarda již v roce 1947. Chráněné území bylo na ploše 9,43 ha vyhlášeno až v roce 1987. Leží na pravém břehu Brněnské přehrady mezi hradem Veveří a chatovou osadou Mečkov, které spojuje červeně značená turistická stezka v okolí studánky Veverka, lemovaná mohutnými duby letními.

 

zavřít zavřít

  dymnivka plná

 

Na severních a východních svazích zaklesnutého meandru v prolomovém údolí řeky Svratky se v 238–286 m n. m. střídají mírné, střední i strmé, vypuklé i vyduté typy reliéfu se skalami a sutěmi. Skalní podloží v jižní části území tvoří bioti-tické granodiority. V údolí pod studánkou Veverka je podloží překryté mocnými vrstvami hlinitých svahovin. Ve střední části prochází svahem pruh devonských vápenců, severní část tvoří červenohnědé permské slepence. Pestrost geologického podloží a tvarů reliéfu podmiňuje různorodost půd. Nachází se zde mělké litozemě, kamenité suťové rankry, písčitohlinité kambizemě i vápnité rendziny.


Živá příroda

Najdeme zde mozaiku různých typů přirozených listnatých lesů s převahou dubu zimního a buku lesního. Vyskytují se zde všechny naše druhy javorů – babyka, mléč i klen, a oba druhy lip – malolistá i velkolistá. Na vápencové suti roste vzácný keř klokoč zpeřený. K nejvzácnějším druhům bylin patří silně jedovatý oměj vlčí mor. Na počátku jara hýří lesní podrost barvami. Modře kvetou jaterníky podléšky, bíle sasanky hajní, fialově dymnivky plné, žlutě orseje jarní a kyčelnice devítilisté. V létě se v podrostu jako plamínky rozzáří vonné květy bramboříku nachového, rostoucího zde ve zcela nebývalém množství. Staré stromy jsou biotopem ptáků hnízdících v dutinách. Po celý rok můžeme pozorovat datla černého, žlunu zelenou, strakapouda prostředního či brhlíka lesního, na jaře i drobného lejska bělokrkého.


Péče o PP Krnovec

Díky špatné dostupnosti pro těžební mechanismy byla větší část chráněného území po vybudování přehradní nádrže ponechána přirozenému vývoji a postupně nabyla pralesovitý ráz. V severní části území bude třeba postupně omezovat zbytky uměle vysazeného smrku. Turistická stezka, která vede podél západní hranice, je stále více využívána cyklisty a na některých exponovaných místech je rozšiřována do chráněného území. Neukáznění rybáři zanechávají na březích přehrady velké množství odpadu a zbytky ohnišť. Další odpady jsou roztroušeny v severní části území na dně údolí pod blízkou chatovou kolonií.


Popis cesty

Rezervace se nachází na pravém břehu Brněnské přehrady kousek od hradu Veveří. Na území vás přivede červená turistická značka právě od hradu Veveří (asi 300 m) nebo z Veverské Bítýšky (cca 2 km). Asi půl kilometru od hradu se nachází krásná kamenná studánka.

 

text: Jaroslava Bučková a Antonín Buček

fotografie: Jaroslava Bučková, Kristýna Marešová, Petr Laštůvka, Michal Hykel

mapa: Jihomoravský krajFotogalerie:
brambořík podléžkajaterník podléškadymnivka plnásasanka hajníbrhlík lesní
foto: Michal Hykel