English Deutsch Facebook

Jelení žlíbek

V lesích, které proslavil Vilém Mrštík v románu Pohádka máje, byla v roce 1979 vyhlášena ochrana zbytku přírodě blízkého lesa s mohutnými buky a duby na ploše 11,99 ha. Leží západně od vrchu Chochola (kóta 410,9 m) v pravobřežní části Brněnské přehrady. Rezervace je součástí evropsky významné lokality Nad Brněnskou přehradou, chráněné v rámci soustavy Natura 2000.

 

hlístňák hnízdák Jelenní žlíbek

 hlístník hnízdák

 

Území tvoří mírné až střední, vypuklé i vyduté severní a severovýchodní svahy, spadající od plochého rozvodního hřbetu do zaříznutého údolí potoka. Nadmořská výška je 318–392 metrů. Dno údolí má v dolní části  charakter stržového zářezu. Potok je v suchých částech roku bezvodý. Geologické podloží tvoří horniny brněnského masívu, biotitické až amfibolbiotitické granodiority. Ve střední části území vzniklo výrazné boční úvalovité údolí se dnem vyplněným svahovinami s písčitohlinitými sedimenty. Půdy jsou hluboké kambizemě, minerálně středně zásobené, písčitohlinité, dobře propustné, mírně kyselé.


Živá příroda

Chráněna je ukázka přirozených lesních společenstev, místy pralesovitého charakteru s typickými druhy podrostu a charakteristickými druhy živočichů. Ve stromovém patře převažují buk lesní a dub zimní, dále se vyskytují habr obecný, lípa malolistá, jilm habrolistý a všechny naše druhy javorů – babyka, klen i mléč. Nápadné jsou především mohutné staré buky s kmeny porostlými okrouhlými šedivými plodnicemi parazitické houby troudnatce kopytovitého. V podrostu se uplatňují lesní druhy vyžadující živinami středně bohaté půdy. Z trav to jsou především lipnice hajní a strdivka jednokvětá, z bylin mařinka vonná, svízel lesní, kopytník evropský a ptačinec velkokvětý. Celkem bylo na území rezervace nalezeno 167 druhů vyšších rostlin, 12 z nich je uvedeno v Červeném seznamu flóry ČR. Z ptáků jsou nejnápadnější holub doupňák, datel černý, žluna zelená a strakapoud prostřední.  

 
Péče o PR Jelení žlíbek

V březnu 2008 byla střední část území zasažena od západu bořivým přepadavým větrem vichřice Ema. Buky byly v souvislém pásu vyvráceny i s kořeny, místy přelámány. Polom urychlil stádium rozpadu lesa, které bylo před vichřicí v počáteční fázi. Na prosvětlených místech nastupuje stádium obnovy. V přirozeném zmlazení převažuje buk lesní, místy též lípa malolistá. Část plochy rezervace je bezzásahová a část je obhospodařována přírodě blízkými postupy.


Popis cesty

Rezervace se nachází v Podkomorských lesích. Na území vás přivede naučná stezka, která začíná u parkoviště Kozí horka a je dlouhá cca 3,5 km. Nedaleko parkoviště je zastávka Kozí horka (bus č. 303) anebo se sem dá doplout i lodí a vystoupit na stejnojmenné  zastávce.

 

text: Jaroslava Bučková a Antonín Buček
fotografie: Jaroslava Bučková

mapa: Jihomoravský krajFotogalerie: